Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van JVMotors, gevestigd te Zwartsluis

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05059007

BTW nr        :    NL001417898B20

Versie geldig vanaf 27 April 2016  (zie voor de download mogelijkheden onderaan deze pagina)

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JVMotors. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite/webshop van JVMotors. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. JVMotors behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door JVMotors erkend.

1.4 JVMotors garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 JVMotors sluit expliciet alle onderdelen en voertuigen welke ouder zijn dan 15 jaar uit van gechiktheid voor daadwerkelijk gebruik, al dan niet op de openbare weg en deze mogen alleen voor tentoonstellingsdoeleinden gebruikt worden.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal JVMotors bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van JVMotors zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door JVMotors geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of er koers correcties nodig zijn of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's waarbij op alle gebruikte goederen de MARGE regeling van toepassing is en alle nieuwe goederen geprijsd zijn inclusief 21% BTW. (u betaald als consument de prijs welke vermeld staat bij het artikel, exclusief verzend (& verpakkings) kosten)

4. Zichttermijn / herroepingsrecht (voor het gebruik/downloaden modelformulier voor herroeping zie onderaan deze pagina)


4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden aan te melden ter retournering. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer de geleverde zaken niet binnen 14 dagen NA aanmelding retournering daadwerkelijk aan JVMotors heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan (binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering ) schriftelijk melding te maken bij JVMotor. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de ongeopende originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) arikel(en) dienen ongebruikt, niet gemonteerd en in nieuwstaat verkerend te zijn. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt JVMotor er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag (&  igv deel retour zending exclusief de berekende verzendkosten) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

 • de consument draagt de kosten van het terugzenden van de goederen bij ontbinding van de overeenkomst;
 • de consument redelijke kosten van een deels gebruikte dienst moet betalen als hij een dienst (rechtmatig) beëindigt voor het einde van de bedenktijd;

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de per verzenddienst geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op complete voertuigen en/of diensten, zoals revisie's van motorfiets onderdelen  en de door JVMotors aangeboden revisiediensten. Op laatst genoemde diensten, waarbij JVMotors mogelijk slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van mijn leveranciers van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Producten die gemaakt zijn aan de hand van specificaties van de consument
 • Diensten waarvan de uitvoering , met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van14 kalenderdagen
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (hier wordt ook onder verstaan:Goederen welke niet in de webshop worden aangeboden, maar op uitdrukkelijk verzoek van de klant worden besteld bij derden.)
 • Gebruikte goederen deze vallen bij JVMotors onder maatwerk, deze goederen worden speciaal voor u gedemonteerd na het moment van definitieve bestelling, ook al zijn ze tbv een foto, tijdelijk gedemonteerd geweest.
 • Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • Apparatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • Accu's; Batterijen, Electronische componenten, tenzij expliciet voor aankoop &  schriftelijk overlegd en accoord bevonden, dat er een uitzondering geld.
 • De levering van kranten en tijdschriften en (verzegelde) boeken cq manuals

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij JVMotors, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van JVMotors. JVMotors houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 JVMotors respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 JVMotors maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Gebruikte onderdelen aangeboden door JVMotors zijn uitgesloten van elke vorm van garantie, de montage en het gebruik van deze onderdelen is geheel voor eigen risico van de afnemer.

6.2 JVMotor sluit expliciet alle gebruikte onderdelen en voertuigen uit van enige vorm van garantie en verkoopt deze als ongeschikt voor daadwerkelijk gebruik op of aan een voertuig voor daadwerkelijk gebruik, al dan niet op de openbare weg en mogen alleen voor tentoonstellingsdoeleinden gebruikt worden.

6.3 JVMotor garandeert dat de door haar geleverde nieuwe producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.4 De garantietermijn van JVMotors op nieuwe producten komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. JVMotors is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.5 De afnemer is verplicht de geleverde bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd en ingeval van nieuwe producten ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan JVMotors) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan JVMotors. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan JVMotors schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.6 Indien klachten van de afnemer door JVMotors gegrond worden bevonden, zal JVMotors naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JVMotors en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van JVMotors) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van JVMotors gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van JVMotor voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.7 JVMotor is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.8 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens JVMotors in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van JVMotors en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt JVMotors zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden JVMotors slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van JVMotors gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 JVMotors kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen JVMotors en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door JVMotors op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 JVMotors behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van JVMotors gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 JVMotors is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van JVMotors alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 JVMotors behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is JVMotors gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien JVMotors bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 JVMotors is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten en het monteren van bij JVMotors aangekochte onderdelen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 JVMotors is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan voertuigen, andere objecten en/of personen in geval van montage van bij JVMotor aangekochte gebruikte onderdelen of motorfietsen. Alle gebruikte onderdelen en/of gebruikte voertuigen zijn oud, de historie slechts "bekend" uit overlevering,  niet te veriefieren en te traceren en verkoopt JVMotors deze expliciet als ongeschikt voor daadwerkelijk gebruik op of aan een voertuig tbv daadwerkelijk gebruik, al dan niet op de openbare weg en mogen daarom alleen voor tentoonstellingsdoeleinden gebruikt worden.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door JVMotors aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij JVMotors zolang de afnemer de vorderingen van JVMotors uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van JVMotors wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door JVMotors geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan JVMotors of een door JVMotors aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin JVMotors haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht JVMotors zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan JVMotors.

13. Toepasselijk recht/geschillen/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen JVMotors en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij JVMotor er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

13.3 Convorm EU regelgeving willen we je wijzen op het feit dat je als consument altijd een geschil kan voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (de elektronische link http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 jvmotors | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel